Modulis „Juridiskās zināšanas” ir studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” izvēles daļa, kas papildina studējošā zināšanas un prasmes juridiskajā jomā.

Modulī ir paredzēta Latvijas Republikas tiesību sistēmas studēšana, kas nosaka juridisko un fizisko personu rīcību tiesiskuma nodrošināšanā, kā arī tiek izskatītas ES tiesības.

Moduļa kopējais apjoms – 20 kredītpunkti.

Moduļa mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt tiesiskā darījuma sastādīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, un sagatavot konkurētspējīgus grāmatvežus, kas spējīgi palīdzēt organizāciju vadītājiem juridiskos un personālvadības jautājumos.


Moduļa saturs

Moduli veido juridiskas zinātnes nozares studiju kursi. Izvēles moduļa ietvaros ir iespējas apgūt Konkurences tiesības, Civiltiesības un civilprocesu, Lietu tiesības, Administratīvo procesu, Saistību tiesības, Darba tiesības, Muitas tiesības, Starptautiskās privāttiesības, ES tiesības.