Modulis „Banku darbība” ir studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” izvēles daļa, kas papildina studējošā zināšanas un prasmes finanšu un kredīta jomā.

Modulī paredzēta Latvijas Republikas kredītiestāžu sistēmas studēšana, tās finanšu pakalpojumu īpatnības, tiek piedāvāta komerciālo un to klientu sadarbības jautājumu izskatīšana.

Moduļa kopējais apjoms – 10 kredītpunkti.

Moduļa mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt zināšanas un iemaņas, kas ir nepieciešamas bankas pakalpojumu veikšanai un to atspoguļošanai finansiālos dokumentos, un sagatavot speciālistus klientu un kontu apkalpošanai.
Moduļa saturs

Moduli veido finanšu un kredīta jomas atsevišķi studiju kursi. Izvēles moduļa ietvaros ir paredzēta iespēja apgūt banku funkcijas un pakalpojumus, kreditēšanas procesu, maksājumu sistēmas pamatprincipus, norēķinu veidus, komercbanku dibināšanas un licencēšanas kārtību, finanšu tirgus instrumentu specifiku, galveno banku operāciju grāmatošanu, bankas ieņēmumu un izdevumu plānošanu, finanšu pārskatu sastādīšanu, mārketinga ietekmi uz bankas finansiālo darbību.