Modulis „Audita zināšanas” ir studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” izvēles daļa, kas papildina studējošā zināšanas un prasmes grāmatvedības uzskaites, audita un finanšu jomā.

Moduļa kopējais apjoms – 10 kredītpunkti.


Moduļa mērķis – nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamas zināšanas un iegūt iemaņas audita zināšanu optimālai pielietošanai, atklājot ticamo un adekvāto informāciju par komersanta finansēm un sniedzot komercdarbības vadītājam argumentētus priekšlikumus par organizācijas finanšu vadīšanas un investīciju piesaistes palielināšanas efektīviem instrumentiem.


Moduļa saturs

Moduli veido iekšējā un ārējā audita atsevišķi studiju kursi. Izvēles moduļa ietvaros ir paredzēta iespēja apgūt grāmatvedības regulēšanu un finanšu pārskatu sastādīšanu, izmantojot starptautiskās grāmatvedības un finanšu pārskatu standartus, izskatīt nodokļu un nodevu aprēķināšanas metodiku saskaņā ar LR likumdošanas izmaiņām, izpētīt vadības lēmumu pieņemšanas procedūras, pielietojot finanšu menedžmenta paņēmienus un metodes, iepazīties ar praktiskiem aspektiem antikrīzes pārvaldīšanā, iegūt iemaņas audita realizēšanā un dokumentu noformēšanā.