Kopā 16(KP)

Studenti apgūst zināšanas par darba un civilās aizsardzības likumdošanu, kas regulē darba devēja un darba ņēmēja attiecības, tiesības un pienākumus. Tiek iepazīstināti ar civilās aizsardzības pamatiem un aizsardzības pasākumu plāniem. Gūst priekšstatu par darba aizsardzības riska faktoriem, aizsardzību un profilaksi. Studenti apgūst prasmes nelaimes gadījumu izmeklēšanā, elektrodrošības un ugunsdrošības pamatos. Praktiski apgūst riska faktoru identificēšanu darba vietā. Studiju kurss saskaņots ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Kredīt-punktu skaits 1

May 17-18,  2019 

International Students’ Conference “Business Management Theory and Practice: Students‘ Insights” May 17-18,2019 was a valuable opportunity for students to expose their knowledge, to apply theoretical knowledge and practical skills in the analysis of various topics. During the conference, students had the opportunity to present their research activities, and hence to foster research relations between the education establishments, to share their experience, to establish business or research relations and to find partners for future collaboration.


Studenti iegūst zināšanas par psiholoģijas un saziņas jēdzieniem valodas, runas un pragmātiskajā līmenī, saskarsmes partneru tipoloģiju un saziņas stratēģiju veidiem. Tiek sekmēta studentu komunikatīvā pieredze, attīsta drosmi, pašpaļāvību, atbrīvotību un pārliecību. Praktiskā darbībā tiek pilnveidota saskarsmes un vadības pieredze attiecībās ar sadarbības partneriem.

Kredīt-punktu skaits 2

Studenti iemācās lietot oficiālo terminoloģiju, dienesta atzīmes saņemtajos dokumentos, noformēt oficiālas vēstules , iesniegumus.

Kredīt-punktu skaits 2

Studenti gūst izpratni par valsts un tiesību izcelsmi, attīstību, svarīgākajām tiesību nozarēm, valsts varas, izpildvaras un tiesu varas sistēmu, darbības pamatprincipiem, apgūst iemaņas tiesību normu piemērošanā.

Kredīt-punktu skaits 2

Studenti iemācās pārzināt datoru, operētāju sistēmas Windows un lietojumprogrammu darbības principus. Apgūst teksta dokumentu un aprēķinu tabulu veidošanas pamatdarbības, iemācās izveidot prezentāciju kursa darbu un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanai un prasmi uzstāties auditorijas priekšā. Studenti iemācās lietot elektronisko pastu un internetu.

Kredīt-punktu skaits 1

Iepazīstina studentus ar statistikas zinātnes mērķiem,  jēdzieniem, metodēm, statistisko rādītāju aprēķināšanu un to pielietojumu sociāli ekonomisko procesu, uzņēmumu darbības analīzē. Studenti iemācās noteikt aprakstošās statistikas diskrētās un intervālu sadalījuma rindas datus; iemācās noteikt galvenās tendences, pielietot indeksu metodi cenas, daudzuma, vērtības izmaiņu analīzē.

Kredīt-punktu skaits 2

Sniedz studentiem priekšstatu par dažādu matemātikas sadaļu saikni ar ekonomikas pētāmajiem objektiem, iemāca finansu matemātikas pamatjēdzienus un aprēķinus, iemāca analizēt funkcionālās likumsakarības, to grafiskos attēlojumus.

Kredīt-punktu skaits 2